All Testimonials

” ما یک ساعت در محضر و یک ساعت در فضای باز از کادرو عکاس گرفتیم و عکاس مون واقعا با انرژى و بسيار حرفه اى و فوق العاده خلاق بود. “

” عکاسی برای دیجی کالا می خواستم. با هماهنگی عکاس تجهیزات آورده شد در محل مان و از همه محصولات عکاسی کردیم. عکاس منظم و پرتجربه بود. “

” ما یک ساعت در محضر و یک ساعت در فضای باز از کادرو عکاس گرفتیم و عکاس مون واقعا با انرژى و بسيار حرفه اى و فوق العاده خلاق بود. “

" ما یک ساعت در محضر و یک ساعت در فضای باز از کادرو عکاس گرفتیم و عکاس مون واقعا با انرژى و بسيار حرفه اى و فوق العاده خلاق بود. "

امیرحسین نواری

" عکاسی برای دیجی کالا می خواستم. با هماهنگی عکاس تجهیزات آورده شد در محل مان و از همه محصولات عکاسی کردیم. عکاس منظم و پرتجربه بود. "

مصطفی میرزایی

" ما یک ساعت در محضر و یک ساعت در فضای باز از کادرو عکاس گرفتیم و عکاس مون واقعا با انرژى و بسيار حرفه اى و فوق العاده خلاق بود. "

پیمان پزشکی